Dokumenty do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy

2. dokument zawierający numer PESEL spadkodawcy

3. odpisy skrócone aktów stanu cywilnego osób powołanych do dziedziczenia z ustawy (akt małżeństwa zmarłego akty urodzenia synów zmarłego, akty małżeństwa córek, akty zgonu)

4. testament, jeżeli został sporządzony przez spadkodawcę

5. dowody osobiste lub paszporty osób fizycznych biorących udział w czynności

4. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, REGON i NIP osób prawnych biorących udział w czynności


Uwaga: przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia muszą być obecne osobiście wszystkie osoby, które mogą należeć do kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych.

niezbednedokumenty