Dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

1. dowody osobiste lub paszporty osób fizycznych biorących udział w czynności,

2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, REGON i NIP osób prawnych biorących udział w czynności oraz uchwały właściwych organów, tekst jednolity umowy spółki lub statut

3. w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa

4. dokument będący podstawą nabycia lokalu (np. przydział lokalu mieszkalnego, umowa o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia,)

5. zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej stwierdzające komu przysługuje prawo do przedmiotowego lokalu oraz o nie zaleganiu/zaleganiu w opłatach dotyczących lokalu

6. zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej stanowiące podstawę do założenia księgi wieczystej (jeżeli wniosek o jej założenie ma zostać złożony w umowie)

7. odpis z księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona dla przedmiotowego prawa do lokalu)

8. w przypadku gdy prawo do lokalu zostało nabyte na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub na podstawie dokonanych po 1 stycznia 2007 roku umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia wspólności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

9. w przypadku nabywania ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz oświadczenia banku do ustanowienia hipotek

10. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

11. jeśli zbywana nieruchomość jest obciążona hipotekami, a wierzytelności nie zostały spłacone – zaświadczenie o wysokości zadłużenia oraz promessa że po spłacie zadłużenia podmiot uprawniony wyda zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki

12. jeśli zbywana nieruchomość jest obciążona ograniczonymi prawami osób trzecich (np. służebność) – oświadczenie osoby uprawnionej o zrzeczeniu się tego prawa oraz zezwolenie na wykreślenie tego prawa z księgi wieczystej ewentualnie akt zgonu osoby uprawnionej,


Ponadto należy podać:
- wartość rynkową nieruchomości (cenę sprzedaży) i sposób jej płatności
- termin wydania nieruchomości w posiadanie nabywcy


niezbednedokumenty