Dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości niezabudowanej

1. dowody osobiste lub paszporty osób fizycznych biorących udział w czynności,

2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, REGON i NIP osób prawnych biorących udział w czynności oraz uchwały właściwych organów, tekst jednolity umowy spółki lub statut

3. w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa

4. dokument będący podstawą nabycia nieruchomości (np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o przysądzeniu własności, akt nadania, akt własności ziemi)

5. odpis z księgi wieczystej

6. w przypadku gdy nieruchomość została nabyta na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub na podstawie dokonanych po 1 stycznia 2007 roku umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

7. W przypadku gdy nieruchomość powstała z podziału geodezyjnego innej działki, a podział ten nie jest uwidoczniony w księdze wieczystej, kopię z wykazu zmian danych ewidencyjnych, ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości,

8. wypis z rejestru gruntów wraz z wyciągiem z kartoteki budynków, a w przypadku gdy przy zawieraniu umowy konieczne będzie założenie nowej księgi wieczystej dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej z klauzulą właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księgach wieczystych

9. zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub o braku planu

10. w przypadku nabywania ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz oświadczenia banku do ustanowienia hipotek

11. fakultatywnie: decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o pozwoleniu na budowę,

12. jeśli zbywana nieruchomość jest obciążona hipotekami, a wierzytelności nie zostały spłacone – zaświadczenie o wysokości zadłużenia oraz promessa że po spłacie zadłużenia podmiot uprawniony wyda zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki

13. jeśli zbywana nieruchomość jest obciążona ograniczonymi prawami osób trzecich (np. służebność) – oświadczenie osoby uprawnionej o zrzeczeniu się tego prawa oraz zezwolenie na wykreślenie tego prawa z księgi wieczystej ewentualnie akt zgonu osoby uprawnionej,


Ponadto należy podać:
- wartość rynkową nieruchomości (cenę sprzedaży) i sposób jej płatności
- termin wydania nieruchomości w posiadanie nabywcy

niezbednedokumenty