Dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy zbycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

1. dowody osobiste lub paszporty osób fizycznych biorących udział w czynności

2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, REGON i NIP osób prawnych biorących udział w czynności oraz uchwały właściwych organów, tekst jednolity umowy spółki lub statut

3. w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa

4. dokument będący podstawą nabycia lokalu (np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o przysądzeniu własności)

5. odpis z księgi wieczystej

6. w przypadku gdy lokal został nabyty na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia lub na podstawie dokonanych po 1 stycznia 2007 roku umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia

7. wypis z rejestru gruntów, wypis z kartoteki budynków oraz wypis z kartoteki lokali

8. w przypadku nabywania ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz oświadczenia banku do ustanowienia hipotek

9. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

10. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w opłatach za fundusz remontowy, zarząd nieruchomością wspólną

11. jeśli zbywana nieruchomość jest obciążona hipotekami, a wierzytelności nie zostały spłacone – zaświadczenie o wysokości zadłużenia oraz promessa że po spłacie zadłużenia podmiot uprawniony wyda zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki

12. jeśli zbywana nieruchomość jest obciążona ograniczonymi prawami osób trzecich (np. służebność) – oświadczenie osoby uprawnionej o zrzeczeniu się tego prawa oraz zezwolenie na wykreślenie tego prawa z księgi wieczystej ewentualnie akt zgonu osoby uprawnionej,


Ponadto należy podać:
- wartość rynkową lokalu (cenę sprzedaży) i sposób jej płatności
- termin wydania lokalu w posiadanie nabywcy

niezbednedokumenty